skribents007.1s.lv

 


Dramaturģisku darbu konkurss "Modini kanonu! Rainis un Aspazija".


Raiņa un Aspazijas jubilejas gada festivāla "Pastāvēs, kas pārvērtīsies" ietvaros izsludināts dramaturģisku darbu konkurss "Modini kanonu! Rainis un Aspazija".
Gatavojoties Raiņa un Aspazijas 150 dzimšanas dienai, ko atzīmēs 2015. gadā, tiek veidots festivāls "Pastāvēs, kas pārvērtīsies" ar daudzveidīgu kultūras pasākumu programmu. Tā mērķis ir aktualizēt dzejnieku literāro mantojumu ne tikai Latvijas, bet arī Eiropas un pasaules mērogā. Turklāt abu dzejnieku jubilejas gads sakrīt ar Latvijas prezidentūras laiku ES Padomē.
Festivāla ietvaros tiek rīkots dramaturģisku darbu konkurss "Modini kanonu! Rainis un Aspazija", kurā paredzēts izvērtēt dramaturga un režisora kopīgās ieceres izstrādi, labāko un produktīvāko ideju autoriem sniedzot iespēju saņemt finansējumu radošajam darbam sešiem mēnešiem.
Dramaturģiskā materiāla un režisora koncepcijas detalizētu izklāstu (apjoms – līdz 6000 rakstu zīmju) jāiesniedz līdz 2014. gada 5. maijam. Konkursa nolikums publiski pieejams šeit.
"Mūsu spēkos ir veiksmīgi un pilnskanīgi atzīmēt dzejnieku jubilejas gadu, vairojot viņu garīgā mantojuma atpazīstamību sabiedrībā, nodrošinot plašu kultūras, izglītības, izdevējdarbības, muzeju piedāvājuma un citu aktivitāšu programmu, lai aktualizētu un no jauna atklātu Raiņa un Aspazijas personības, darbus, domas un uzskatus un to rezonansi mūsdienās," atzīst Starptautiskās rakstnieku un tulkotāju mājas direktore Andra Konste.
Konkursu ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu rīko Latvijas Rakstnieku savienība, Latvijas Teātra darbinieku savienība, Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja ar LR Kultūras ministrijas, Memoriālo muzeju apvienības atbalstu.
 

RADOŠO IDEJU KONKURSA

Modini kanonu! Rainis un Aspazija

NOLIKUMS

 Rīgā, 2014

 1. Projekta apraksts

Gatavojoties Raiņa un Aspazijas 150 dzimšanas dienai, kuru atzīmēsim 2015. gadā, tiek veidots sazarots pasākumu komplekss – festivāls ar nosaukumu „Pastāvēs, kas pārvērtīsies”. Tam jānodrošina veiksmīga un pilnskanīga dzejnieku jubilejas gada atzīmēšana un jāvairo viņu garīgā mantojuma atpazīstamība sabiedrībā, nodrošinot plašu kultūras, izglītības, izdevējdarbības, muzeja piedāvājuma un citu aktivitāšu programmu, lai popularizētu Raiņa un Aspazijas darbus, domas, uzskatus, padarītu tos saistošus mūsdienu cilvēkam.

Nozīmīga Raiņa un Aspazijas daiļrades daļa ir dramaturģija, arī mīlestība pret teātri tautā joprojām ir dzīva, tādēļ projekta radošā grupa kā vienu no būtiskām aktivitātēm ir izvirzījusi mērķi sadarbībā ar Latvijas Teātra darbinieku savienību un Latvijas teātriem organizēt jaunu dramaturģisku darbu konkursu ar nosaukumu „Modini kanonu! Rainis un Aspazija”

Īstenojot šo projekta aktivitāti, tiktu sasniegti divi mērķi – aktualizēts Raiņa un Aspazijas garīgais mantojums, ietērpjot to mūsdienīgā dramaturģijas valodā, kā arī izveidots teksts konkrētas režisoriskās ieceres īstenošanai.

Konkursu paredzēts īstenot kā dramaturga un režisora kopīgās ieceres izstrādes konkursu – labāko un produktīvāko ideju autoriem sniedzot iespēju saņemt finansējumu radošajam darbam sešu mēnešu laikā, lai 2014. gada izskaņā (un jubilejas gada ieskaņā) jau varētu veidot jauno lugu lasījumus un piedāvāt šo darbu jauniestudējumiem teātrī.

2. Konkursa rīkotājs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja”sadarbībā ar biedrību „Latvijas Rakstnieku savienība”, biedrību „Latvijas Teātra darbinieku savienība” un Memoriālo muzeju apvienību.

Konkursu finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds un LR Kultūras ministrija.

3. Konkursa mērķis

Jaunu dramaturģisku darbu par Raiņa un /vai Aspazijas dzīvi un daiļradi izveide iespējamam iestudējumam kādā no Latvijas profesionālajiem valsts, pašvaldību un neatkarīgajiem teātriem.

 4. Konkursa norises kārtība

Konkursa nolikums ir publiski pieejams www.rakstnieciba.lv, www.literature.lv, www.ventspilshouse.lv, www.memorialiemuzeji.lv un www.ltds.lv mājaslapās.

Konsultācijas par konkursu sniedz SIA „Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja” valdes locekle Andra Konste: tālr. 29207353, andra.konste@ventspilshouse.lv.

Iesniegtos pieteikumus atbilstoši konkursa mērķim un kritērijiem izvērtē žūrija piecu cilvēku sastāvā, kurā darbojas literatūras, teātra u.c. kultūras nozaru un radošo industriju profesionāļi. Žūrijas sastāvu apstiprina šā nolikuma 2. punktā minēto organizāciju pārstāvji.

 5. Pretendenti

5.1. Konkursā var piedalīties fiziska persona vai fizisku personu – radošu personu – apvienība (dramaturgs un režisors).

6. Konkursa pieteikums

6.1. Konkursa pieteikumu veido:

6.1.1. Dramaturģiskā materiāla un režisora koncepcijas detalizēts izklāsts (apjoms – līdz 6000 rakstu zīmju).

6.1.2. Savstarpējās sadarbības priekšlīgums vai nodomu protokols ar kādu no Latvijas profesionālajiem valsts, pašvaldību un neatkarīgajiem teātriem par konkursam pieteiktās ieceres turpmāku īstenošanu teātrī. Šī pieteikuma daļa nav obligāta, bet tiks uzskatīta par priekšrocību.

6.1.3. Radošās apvienības (dramaturgs un režisors) dalībnieku vai individuālā pieteicēja dzīves gājuma apraksts, akcentējot iepriekšējo pieredzi dramaturģijas un teātra režijas laukā.

6.2. Konkursa pieteikums sūtāms uz e-pasta adresi: andra.konste@ventspilshouse.lv, tur norādāms:

6.2.1. pretendenta/pretendentu vārds, uzvārds un kontaktadrese;

6.2.2. atzīme: konkursam „Modini kanonu! Rainis un Aspazija.”

 7. Konkursa pieteikuma iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

7.1. Konkursa pieteikums uz iepriekš norādīto e-pasta adresi iesūtāms līdz 2014. gada 5. maijam (ieskaitot).

7.2. Visi iesniegtie konkursa pieteikumi tiek reģistrēti, atzīmējot iesniegšanas vai saņemšanas dienu un laiku, sūtītājam jāsaņem rakstisks apliecinājums e-pastā, ka darbs saņemts. Ja šāds apliecinājums nav saņemts, sūtītājam jāinteresējas, zvanot uz kontakttālruni.

7.3. Konkursa ietvaros neizvērtē pieteikumus:

7.3.1. kas neatbilst konkursa mērķiem;

7.3.2. kas nav iesniegti nolikuma 7.punktā noteiktajā termiņā.

7.4. Konkursa pieteikumus žūrija izskata mēneša laikā pēc 7.1. punktā noteiktā pieteikumu iesniegšanas termiņa un līdz 2014. gada 6. jūnijam paziņo savu lēmumu.

 8. Konkursa pieteikumu vērtēšanas kritēriji

8.1. Konkursa pieteikumus izvērtē konkursa komisija atbilstoši konkursa mērķim.

9. Konkursa godalgu skaits un vērtība

9.1. Konkursa kopējais naudas balvu fonds ir 13’800,- (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti eiro un 00 centi) eiro.

9.2. Konkursa žūrija, izvērtējot pieteikumus, lemj par balvu fonda sadalījumu starp labākajiem pretendentiem.

9.3. Izmaksājot naudas balvas, no balvas summas tiks ieturēti un likuma kārtībā Valsts kasē ieskaitīti atbilstošie nodokļu maksājumi.

 10. Konkursa rezultātu paziņošana

10.1. Konkursa rezultāti tiek publiskoti nolikumā minētajās mājaslapās līdz 2014. gada 6. jūnijam.

 11. Autortiesības

11.1. Iesūtītie konkursa pieteikumi un ieceru apraksti bez vienošanās ar autoriem netiek publicēti vai izmantoti jebkādā citā veidā.

 12. Konkursa komisijas darba kārtība

12.1. Konkursa žūrijas darbu vada žūrijas priekšsēdētājs. Žūrijas lēmumi tiek pieņemti žūrijas sēžu laikā, atklāti balsojot. Lēmums tiek atzīts par pieņemtu, ja par to balsojis klātesošo žūrijas locekļu vairākums. Balsīm sadaloties vienādi, izšķirīgais ir žūrijas priekšsēdētāja balsojums.

12.2. Konkursa žūrija ir lemttiesīga, ja tajā piedalās divas trešdaļas žūrijas locekļu.

12.3. Žūrijai ir tiesības:

12.3.1. pagarināt pieteikumu iesniegšanas termiņu;

12.3.2. pieaicināt speciālistus vai ekspertus;

12.3.3. pieprasīt no pretendentiem papildu informāciju.

12.4. Žūrijas sēdes protokolē konkursa žūrijas sekretārs. Sēdes protokolu paraksta visi žūrijas locekļi, kas piedalījušies sēdē.

12.5. Ja žūrija nevienu konkursa pieteikumu neatzīst par atbilstošu, tā naudas balvas nepiešķir. Žūrija, nākot klajā ar argumentētu lēmumu, ir tiesīga noraidīt visus konkursa piedāvājumus, ja pretendentu pieteikumi neatbilst šā nolikuma kritērijiem.

13. Konkursa dalībnieka tiesības un pienākumi

13.1. Konkursa pretendenti pirms konkursa pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām var veikt izmaiņas iesniegtajā projektā vai atsaukt iesniegto projektu, saņemot to atpakaļ. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz dalībnieku no tālākas dalības konkursā. Piedāvājuma papildināšanas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiks uzskatīts hronoloģiski pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

13.2. Pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām dalībnieks nevar mainīt savu konkursa pieteikumu;

13.3. Dalībnieks, kurš iesniedz pieteikumu, piekrīt visiem konkursa noteikumiem un ir atbildīgs par tā pieteikumā norādīto ziņu patiesumu.

Komentāri (0)  |  2014-03-07 18:53  |  Skatīts: 1976x         Ieteikt draugiem       TweetMe   
- Pievienot komentāru:

Vārds:

Komentārs:

Drošības kods:

Atpakaļ